beleidsplan

INHOUDSOPGAVE

 • 1 Inleiding
 • 1.1 Aanleiding
 • 1.2 Doelstellingen zorgcoöperatie de Striensche
 • 1.3 Het belang van samenwerking
 • 1.4 Noodzaak
 • 1.5 Uitgangspunten
 • 2. De keuze voor een coöperatie
 • 2.1 Randvoorwaarden
 • 2.2 Belangen
 • 2.3 Kans van slagen
 • 2.4 Maatwerk
 • 2.5 Leefbaarheid
 • 3. Wat kan de coöperatie voor Strijen betekenen?
 • 3.1 Belangenbehartiging
 • 3.2 Samenwerking
 • 3.3 Organiseren van aanvullende diensten en zorg
 • 3.4 Vraag en aanbod bij elkaar brengen
 • 3.5 Groeimodel
 • 3.6 Ontmoetingspunt
 • 3.6.1 Deelnemers en coördinatie ontmoetingscentrum
 • 3.6.2 Los van reguliere zorg maar faciliterend indien nodig
 • 3.6.3 Verschil met reguliere dagvoorzieningen
 • 3.7 Solidariteit
 • 4. Marketingplan
 • 4.1 Het aanbod
 • 4.2 Hoogte van de contributie
 • 5. Financieel plan
 • 6. Organisatievorm
 • 6.1 De coöperatie
 • 6.2 Oprichting
 • 6.3 Lidmaatschap
 • 7. Organisatiestructuur
 • 7.1 Bestuur
 • 7.2 Werkgroepen

1. Inleiding

In Strijen, één van de dorpskernen van de gemeente Hoeksche Waard, is door de volgende verenigingen een start gemaakt met de oprichting van de zorgcoöperatie de Striensche.

 • afdeling Strijen
 • Ouderenbond Strijen PCOB/KBO
 • Vereniging Vrienden van De Hoge Weide

1.1 Aanleiding

Het doel van de samenwerking is om de leefbaarheid  in Strijen te behouden en te verbeteren voor de ouderen in de eerste plaats, en verder voor zorgbehoevenden. De coöperatie wil de schakel zijn tussen het volledig zelfstandig kunnen functioneren met voldoende participatiemogelijkheden die benut worden en zorg waar indicatie voor nodig is. De coöperatie coördineert en organiseert ontmoetingen activiteiten voor iedereen die er behoefte aan heeft.

De motivatie hiervoor is gebaseerd op de volgende zaken:

 • Eenzaamheid is een groot probleem in onze hedendaagse samenleving. Het voorkomen en bestrijden hiervan zal een positieve invloed hebben op zowel het psychisch, sociale alsook het fysieke welbevinden van onze oudere inwoners
 • Het sociale netwerk is momenteel onvoldoende toereikend is om (kwetsbare) mensen te ondersteunen
 • Door bezuinigingen van de rijksoverheid zijn een aantal taken naar de gemeenten overgeheveld. Het gevolg daarvan is dat zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen en dat er extra gekort  is op huishoudelijke hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging.
 • Verzorgingshuizen bestaan anno 2019 niet meer .
 • Vervoer binnen Strijen en naar andere plaatsen in de omgeving is kwalitatief en kwantitatief onvoldoende.
 • De solidariteitsgedachten tussen jong en oud, zorgafhankelijke en gezonde vitale inwoners komt op dit moment onvoldoende tot uitdrukking .
 • Er zijn vele sociale en welzijnsactiviteiten voor ouderen, maar coördinatie hiervan is onvoldoende en activiteiten overlappen elkaar regelmatig.
 • De uitvoering van het (semi)overheidsbeleid is te weinig vraag gestuurd is. Momenteel  is dit top-down gericht, en niet bottom-up. Het gevolg hiervan is dat de behoefte van de zorgbehoevenden niet aansluit bij het huidige (semi-)overheidsbeleid.

1.2 De doelstellingen van de zorgcoöperatie de Striensche zijn:

 • Bevorderen dat (kwetsbare) mensen met plezier in het dorp kunnen blijven wonen en kunnen blijven participeren in de samenleving door het organiseren en coördineren van aanvullende diensten en voorzieningen in Strijen, op basis van de maatschappelijke vraag, voor zorgbehoevende inwoners, onder andere (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.
 • Zorgdragen voor het vergroten van de onderlinge solidariteit van de inwoners van Strijen, door gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat waar alle inwoners van kunnen profiteren.
 • Mede zorgdragen voor het betaalbaar houden van de zorg door de inzet van vrijwilligers.
 • Het creëren van een ontmoetingscentrum / inloopcentrum voor (kwetsbare) inwoners én hun mantelzorgers. In dit ontmoetingscentrum kunnen diverse activiteiten plaatsvinden (zie punt 3.6)
 • Het aanbod van de coöperatie moet leiden tot minder of later noodgedwongen vertrek van zorgbehoevende mensen uit Strijen. Dit heeft een positieve uitwerking op de leefbaarheid.
 • De coöperatie streeft het behoud van voorzieningen in Strijen na.
 • De coöperatie behartigt de belangen van alle zorgbehoevende inwoners van Strijen en haar leden. Dit doet zij bij individuele vragen maar ook algemeen door het realiseren van de wensen op het gebied van zorg en diensten in Strijen. Hiertoe onderhoudt de coöperatie contacten met de gemeente Hoeksche Waard en instellingen die diensten en producten leveren op het terrein van zorg, wonen en welzijn.

1.3 Het belang van de samenwerking

Strijen heeft een actief verenigingsleven en in verschillende verbanden zijn veel vrijwilligers actief.
Het informele zorg- en hulpcircuit is groot. Stimuleren en bevorderen van samenwerking en afstemming tussen bestaande samenwerkingsverbanden is een aandachtspunt.

Samenwerking met o.a. onderstaande instanties dient inhoud gegeven te worden:

 • de gemeente Hoeksche Waard
 • de zorgaanbieders Zorgwaard en Careyn (eventueel particuliere zorgaanbieders)
 • woningcorporaties HW Wonen
 • de huisartsen
 • ouderenbond Strijen
 • PCOB/KBO afd. Strijen
 • Vrienden van De Hoge Weide
 • de Zonnebloem afdeling Strijen
 • het Rode Kruis afdeling Strijen
 • Humanitas
 • vrijwilligersorganisatie van Zorgwaard
 • kerkelijke instellingen
 • de Brug

Door de krachten te verenigen kan immers een belangrijke meerwaarde ontstaan:

 • Lokale samenwerkingsverbanden krijgen zo een sterkere marktpositie
 • Instellingen en organisaties kunnen informatie uitwisselen
 • Aanbieders van producten en diensten hebben een aanspreekpunt.

1.4 Noodzaak

Om de leefbaarheid in Strijen te behouden is het belangrijk dat de zorg en de dienstverlening op een hoger peil komt. Dorpsbewoners moeten meer met elkaar samenwerken om de leefbaarheid te behouden.  Het bundelen van krachten  op de terreinen van zorg, wonen en welzijn is essentieel voor de toekomstige leefbaarheid in Strijen.


1.5 Uitgangspunten

Wil samenwerking op lokaal niveau succesvol zijn, dan gelden de volgende uitgangspunten:

 • Voldoende draagvlak bij:
 1. bewoners van Strijen,
 2. de aanbieders van zorg, dienstverlening en voorzieningen en
 3. de gemeente Hoeksche Waard.
 • Een vast aanspreekpunt voor vraagbundeling en beheer.
 • Een brede steun van het bedrijfsleven in Strijen is zeer welkom.
 • Een eigen ontmoetingscentrum

2. De keuze voor een coöperatie

Dorpsbewoners kunnen als lid van een coöperatie bepaalde belangen samen behartigen; bijvoorbeeld voldoende zorg in het dorp realiseren waarmee voorkomen wordt dat men het dorp moet verlaten.


2.1 Randvoorwaarden

De dorpsbewoners bundelen hun belangen in de zorgcoöperatie de Striensche.
De gemeente wil de zorgmogelijkheden vergroten en de leefbaarheid van het platteland bevorderen.
De zorgaanbieders willen op financieel verantwoorde wijze zorg en dienstverlening bieden.
De coöperatie is een serieuze samenwerkingspartner voor de gemeente, de woningbouwcoöperaties en zorginstellingen.
De coöperatie maakt het mogelijk dat een surplus geboden wordt door bundeling van krachten.
Door inzet van vrijwilligers (o.a. mantelzorgers) kan aanvullende ondersteuning en zorg verleend worden.


2.2 Belangen

Het belang van de leden ten behoeve van de oudere zorgbehoevende inwoners van Strijen is meer mogelijk te maken dan nu bereikbaar is. De basis van onderlinge solidariteit bindt de leden. Verder bepalen zij in de ledenvergadering de koers van de coöperatie.

Samenwerking met de lokale overheid kan binnen een coöperatie goed gestalte krijgen. De gemeentelijke overheid is een belangrijke samenwerkingspartner.

Middelen door de leden ingebracht zijn en blijven van de coöperatie.


 2.3 Kans van slagen

De coöperatie zal zichzelf geleidelijk in de schijnwerpers moeten plaatsen. Zij zal zichzelf moeten bewijzen. Een geleidelijk groeimodel is daarom gewenst (zie 3.5).


2.4 Maatwerk

Zorgcoöperatie de Striensche wil een coöperatie zijn van leden die de belangen van de oudere zorgbehoevende inwoners van Strijen kan behartigen met als doel de zorg in Strijen te verbeteren zodat zorgbehoevende inwoners niet gedwongen hoeven te verhuizen naar buiten Strijen.


2.5 Leefbaarheid

Het is belangrijk voor alle inwoners van Strijen, jong en oud, dat de leefbaarheid gehandhaafd blijft.
Een dorp waaruit de essentiële diensten en voorzieningen verdwijnen, heeft geen toekomst voor jongeren en ouderen. Het is dus in het belang van alle inwoners van Strijen dat de leefbaarheid op peil blijft.

De leefbaarheid blijft op peil door algemene voorzieningen als: woonvoorzieningen, dienstverlening, kinderopvang, onderwijs, sport en ontspanning, gezondheidsdiensten en zorgverlening voor ouderen en mensen met een beperking. Ook de vele activiteiten die in Strijen georganiseerd worden dragen bij aan de leefbaarheid.


3. Wat kan de coöperatie voor Strijen betekenen?

De coöperatie wil een middel zijn om de leefbaarheid in Strijen te verbeteren en te onderhouden.
Zij zal zich voorlopig primair richten op coördinatie en ondersteuning door dienstverlening en eventueel zorgverlening aan mensen met een zorgvraag waarvoor geen CIZ-indicatie nodig is.


3.1 Belangenbehartiging

De Coöperatie behartigt de belangen van de oudere zorgbehoevende inwoners van Strijen en de leden in gesprek met de gemeente, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers en andere dienstverleners zoals de woningbouwcorporaties.

De coöperatie zet zo nodig een vrijwilligerscentrale op voor Strijen. Ze zet zich in voor het realiseren van geschikte woningen, waar ook zorg verleend kan worden, voor ouderen en mensen met een zorgvraag. Tevens draagt de coöperatie er zorg voor dat ouderen desgewenst zo lang mogelijk zelfstandig in hun woning kunnen blijven wonen.


3.2 Samenwerking

De coöperatie werkt actief samen met alle organisaties die zich inzetten voor het belang van ouderen en mensen met een zorgvraag in Strijen.


3.3 Organiseren en coördineren aanvullende diensten en zorg

De coöperatie zet zich in door aanvullende diensten en zorg te coördineren dan wel zelf te leveren met als doel te bereiken dat ouderen en mensen met een zorgvraag in Strijen kunnen blijven wonen.
Het zijn de leden zelf die het aanbod van de coöperatie bepalen.


3.4 Vraag en aanbod bij elkaar brengen

De coöperatie zet zich in door zorgbehoevende inwoners en hun mantelzorgers te ondersteunen bij het stellen van vragen en het zoeken naar de gewenste zorg- en dienstverlening. Het gaat om de klant. Dat is het uitgangspunt. Aanbieders en overheden denken nog te vaak voor de klant. Terwijl de klant vaak best weet wat goed voor hem/haar is. Maar je moet het hem wel vragen! De klant moet zelf nadenken.

De zorgcoöperatie de Striensche zet zich in voor het behoud van zorg, diensten en faciliteiten in het dorp. Door vraag en aanbod bij elkaar te brengen kunnen de Strijense mensen in hun dorp blijven wonen, ook als de zorgvraag toeneemt.


3.5 Groeimodel

De verwachting is dat de coöperatie zich geleidelijk zal ontwikkelen en geleidelijk haar activiteiten zal uitbreiden. De ontwikkeling zal vorm krijgen door de vragen en de behoeften die er zijn. Deze komen in gesprekken met de leden naar boven. De leden bepalen uiteindelijk zelf waar de coöperatie zich voor zal inzetten. Gedacht kan worden aan het opzetten en operationeel houden van werkgroepen voor:
– woon/zorgvoorzieningen
– ontmoetingscentrum
– Advies- en Informatie Punt binnen het ontmoetingscentrum
– consultatiebureau voor ouderen en mensen met een beperking
– formulierenbrigade
– eetgroep, etc.


3.6 Het ontmoetingscentrum

Een belangrijke activiteit vormt het ontmoetingscentrum / inloopcentrum voor (kwetsbare) inwoners én hun mantelzorgers. Iedereen is deelnemer, iedereen is gelijk en iedereen is welkom. De wederkerigheid van het participeren is de kern van het centrum: meewerken = meedoen = meeprofiteren.

Het ontmoetingscentrum voorziet in de behoefte aan informatie, aan contact met lotgenoten en aan hulp bij het omgaan met de beperkingen. Dit alles in een ongedwongen en informele sfeer. Iedereen is de hele dag tijdens de openingsuren welkom, de mantelzorger met kwetsbare partner, alleen de mantelzorger of de kinderen van de ouderen. Het maakt allemaal niets uit, zolang je maar je eigen inbreng meeneemt. Het ontmoetingscentrum geeft kwetsbaren en hun mantelzorgers een plek en een stem.

Enkele eisen aan het ontmoetingscentrum zijn:

 • Centraal gelegen, goed bereikbare, toegankelijke locatie in het centrum van Strijen
 • Het gehele jaar (tijdens opening) open zijn
 • Laagdrempelig met (bijna) gratis koffie en thee
 • Het moet een informele, huiselijke uitstraling hebben en voorzien zijn van faciliteiten voor het bereiden van een lunch en eenvoudige maaltijden.

Wat kan b.v. geboden en ontwikkeld worden:

Vanaf het moment dat het ontmoetingscentrum functioneert:

 • Vrije inloop voor ontmoeting, kopje koffie, praatje, (kaart)spelletje, krant en tijdschriften
 • Advies en informatie
 • Vervoersdienst
 • Klussendienst
 • Boodschappendienst
 • Vrijwilligerscentrale
 • Ontspanning
 • Groepsactiviteiten
 • Lotgenotencontact

Daarnaast kunnen ook andere activiteiten opgestart gaan worden:

 • Consultatiebureau voor ouderen
 • Hulp bij het invullen van formulieren
 • Niet geïndiceerde dagactiviteiten
 • Spreekuur van b.v. Humanistisch
 • Spreekuur zorgaanbieders
 • Spreekuur ouderenadviseurs
 • Eetpunt voor ouderen

3.6.1 Deelnemers en coördinatie ontmoetingscentrum

De deelnemers máken het ontmoetingscentrum. Hierbij wordt uitgegaan van de talenten van iedere deelnemer.  Een mantelzorger die al wat langer meeloopt, kan een bron van informatie zijn voor  nieuwe deelnemers. Het contact tussen lotgenoten is hierbij ontzettend belangrijk.
(Professionele) ondersteuning is nodig in de vorm van een coördinator. Deze coördinator zorgt voor continuïteit van het ontmoetingscentrum en bouwt aan het netwerk van deelnemers.
Vooral ook PR en communicatie betreffende het centrum zijn belangrijk, om een zo groot mogelijke bekendheid te creëren in de regio.
De zorgcoöperatie de Striensche is afhankelijk van een groot aantal vrijwilligers en een deskundig en inspirerend bestuur.


3.6.2 Los van reguliere zorg maar faciliterend indien nodig

Vanuit een niet-medische benadering en door een beroep te doen op informele zorg biedt het inloopcentrum meer ruimte voor eigen inbreng en initiatief van de deelnemers. Daarnaast heeft de coördinator, indien nodig, korte lijnen met de professionele zorg en kan hij/zij daarin faciliterend zijn.
Bijvoorbeeld wanneer iemand zorg aan huis nodig heeft, gebruik wil maken van het bestaande eetpunt of deel wil nemen aan dagactiviteiten, dan kan de coördinator daar ondersteuning in bieden.


3.6.3 Verschil met reguliere dagvoorzieningen

Het ontmoetingscentrum onderscheidt zich op verschillende manieren van het huidige aanbod aan dagvoorzieningen voor kwetsbare ouderen.

 • Iedereen die binnenloopt is deelnemer, of men nu oudere, mantelzorger, vrijwilliger of professional is. Hierdoor wordt een gelijkwaardigheid gecreëerd, die ervoor zorgt dat men zich thuis kan voelen en zichzelf kan zijn;
 • De ondersteuning richt zich op zowel de zorgbehoevende als de mantelzorger. Een mantelzorger kan soms het (schuld)gevoel hebben zijn/haar zorgbehoevende partner achter te laten in een dagopvang. In het ontmoetingscentrum krijg je tijd voor jezelf én kan je samen een leuke dag hebben;
 • Er wordt uitgegaan van de talenten van iedere deelnemer, niet van de beperkingen. Door talenten aan te spreken ontstaan gesprekken, activiteiten en betekenis voor elkaar;
 • Het ontmoetingscentrum wordt georganiseerd buiten de kaders van de reguliere zorgaanbieder, in een genormaliseerde omgeving op een laagdrempelige locatie;
 • Begeleiding wordt geboden door de deelnemers zelf. De coördinator kan faciliterend zijn indien (professionele) ondersteuning nodig is.

3.7 Solidariteit

De keuze voor een coöperatie is gebaseerd op solidariteit en wederkerigheid. Daarom zal de coöperatie haar best doen de inwoners van Strijen ervan te overtuigen dat de zorgcoöperatie de Striensche werkelijk een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid in Strijen. Wonen in een modern dorp met zoveel als mogelijk basisvoorzieningen die een gelukkig leven mogelijk maken voor de samenleving van jong en oud met of zonder een hulp/zorgvraag.


 4. Marketingplan


4.1 Het aanbod

Er wordt onderzoek gedaan naar de behoefte van de inwoners van Strijen, in het bijzonder de ouderen en mensen met een hulp/zorgvraag. Het onderzoek zal zich voornamelijk richten op de wensen van de inwoners betreffende wonen, zorg en welzijn.
Een enquête over het aanbod en de wensen daarover zal uitgezet worden.

Uitgangspunt voor het daadwerkelijk oprichten van de zorgcoöperatie de Striensche is dat alle leden van zowel de PCOB/KBO afd. Strijen, de ouderenbond Strijen en de vrienden van de Hoge Weide allemaal automatisch lid worden van de zorg coöperatie. Dit zijn 450 leden.
Tevens gaan wij uit van minimaal 30 leden die een bijdrage willen leveren als vrijwilliger.


4.2 Hoogte van de contributie

De hoogte van de contributie hangt af van wat de leden van het lidmaatschap van de coöperatie te verwachten hebben. Omdat de coöperatie zich nog zal moeten bewijzen zal de contributie in 2019 beperkt zijn. In het jaar 2020 zal de contributie minimaal 10 euro bedragen

Als de zorgcoöperatie de Striensche haar inzet in rekening kan brengen bij de zorgverzekeraar dan zal zij dit doen om te bereiken dat zij na enkele jaren financieel onafhankelijk van subsidies kan gaan werken.


5. Financieel plan

Naast de contributie van de leden zal een actieve campagne ten behoeve van het verkrijgen van subsidies gevoerd worden bij:

 • gemeente Hoeksche Waard (voor de oprichtingsfase)
 • WMO (voor professionele ondersteuning)
 • daartoe geëigende fondsen (o.a. voor inrichting van de accommodatie en eventueel voor de betaling van een professionele coördinator)
 • bedrijfsleven en particulieren in de gemeente Hoeksche Waard

Ter ondersteuning van het werven van fondsen zal een aanvraag beschikking “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI) ingediend worden bij de Belastingdienst.

De fondsen zullen door de penningmeester van de coöperatie worden beheerd. De penningmeester en het bestuur leggen daartoe verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Het bestuur van de  zorgcoöperatie de Striensche draagt zorg voor een adequate besteding van de fondsen van de coöperatie en legt daartoe verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.


 6. Organisatievorm


6.1 De coöperatie

Coöperaties zijn samenwerkingsverbanden van mensen.
Coöperaties streven een doel na dat zonder samenwerking moeilijk te realiseren is.
Leden werken samen om dat doel te bereiken. Bijvoorbeeld om zorg en andere voorzieningen te behouden in het dorp.
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de coöperatie. De algemene ledenvergadering neemt besluiten over de te ondernemen activiteiten en de financiering hiervan.

Zorgcoöperatie de Striensche heeft als samenwerkingsmodel een belangrijke verbondenheid waarbij vertrouwen een niet te onderschatten basis is voor een succesvolle samenwerking.


6.2 Oprichting

De PCOB/KBO, Ouderenbond Strijen en Vrienden van de Hoge Weide gaan de zorgcoöperatie de Striensche oprichten. Dit gebeurt door conceptstatuten op te stellen ten behoeve van een notariële akte. Daarna worden de bewoners van Strijen in de gelegenheid gesteld om lid te worden van de coöperatie.

Na een vooraf gestelde tijd wordt een ledenvergadering bijeengeroepen georganiseerd vanuit de drie initiatief nemende verenigingen. In deze ledenvergadering wordt de zorgcoöperatie de Striensche gepresenteerd en een bestuur gekozen.

Het bestuur legt de statuten ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering. Na passering van de oprichtingsakte bij de notaris, vindt de inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel plaats.


6.3 Lidmaatschap

Alle inwoners van Strijen vanaf 18 jaar kunnen lid worden van de zorgcoöperatie. Een lid is een

natuurlijk lid. Dit betekent dat een gezin geen lid kan zijn, wel de individuele gezinsleden


 7. Organisatie structuur


7.1 Bestuur

Er is begonnen werd met een ‘voorlopig bestuur’.

Het ‘voorlopig bestuur’ van de coöperatie zorgcoöperatie de Striensche wordt  gevormd door de afgevaardigden van de initiatief nemende verenigingen, zijnde:

Els van Veen, Lenie Smits, Marcus de Koning en Bram de Jong.

Het ‘voorlopig bestuur’ zal ter voorbereiding op de definitieve oprichting van de zorgcoöperatie de Striensche de volgende activiteiten uitvoeren:

 • het beleggen van informatiebijeenkomsten
 • het informeren van alle betrokken partijen
 • regelen dat leden zich schriftelijk kunnen aanmelden en een ledenadministratie opstarten
 • het opstellen van de conceptstatuten
 • het zoeken naar mogelijke kandidaten voor het bestuur van de zorgcoöperatie
 • het vaststellen van de datum en agenda van de oprichtingsvergadering van zorgcoöperatie de Striensche, waarvoor alle leden worden uitgenodigd en waarin o.a. bestuursleden gekozen worden door de leden.

7.2 Werkgroepen

Voor relevante aandachtsgebieden ( ontmoetingscentrum, Advies- en Informatie Punt, klussendienst, vervoersdienst, boodschappendienst, dagbesteding, etc.) wordt een werkgroep, die bestaat uit geïnteresseerde vrijwilligers, geformeerd door het bestuur van de coöperatie.

Per aandachtsgebied wordt een werkgroep geformeerd samengesteld vanuit de vrijwilligers. Door het bestuur van de coöperatie worden een of meerdere coördinatoren benoemd die, onder aansturing van het bestuur, verantwoordelijk zijn voor de verdeling van de werkzaamheden naar de betreffende werkgroepen.
De werkgroep leden voeren samen met een aantal leden/vrijwilligers van de coöperatie de werkzaamheden uit voor hun aandachtsgebied en leggen daarvoor verantwoording af aan de betreffende coördinator.

De coördinator(en) evalueren regelmatig de uitgevoerde werkzaamheden met het bestuur van de coöperatie.
De werkgroepen hebben ook de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om zelf initiatieven te ontplooien.

Een verzoek tot oprichting van een werkgroep door een lid dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur. Het verzoek dient te worden vergezeld van een schriftelijke uiteenzetting over de aard van de werkzaamheden van de op te richten werkgroep.

Over het verzoek tot oprichting dient in de eerstvolgende algemene vergadering te worden beslist.